Fiscal | Jurídic | Laboral | Comptable | Financer | Empresa familiar | Immobiliari | Consultoria | Auditoria | Links
 Estudi Jurídic Econòmic ofereix també serveis en assessorament laboral. Deixi a les nostres mans tot allò que faci referència als recursos humans, al dret laboral, selecció de personal, prevenció de riscos laborals, contractació laboral i Seguretat Social.

La nostra especialització és l'externalització de la Gestió Laboral i del Departament de Recursos Humans. L'externalització del departament RR.HH. d'una empresa li aporta de manera immediata la reducció de les despeses generals i administratives i la millora de qualitat del servei.

DRET LABORAL

Els nostres advocats i graduats socials tenen una molt àmplia experiència per a assistir-vos amb el màxim rigor, professionalitat i eficàcia.

Demandes de conciliació en matèria laboral davant el SMAC.
Demandes davant els Jutjats Socials.
Recursos en tots els ordres.
Negociació col.lectiva.


SEGURETAT SOCIAL

La Seguretat Social té com a finalitat prestar assistència i cobrir econòmicament una sèrie de contingències (accident, malaltia, etc.). A Estudi Jurídic Econòmic sabem quins són els drets i les obligacions de l'empresari i del treballador.

Li oferim el nostre consell en qüestions relacionades amb la Seguretat Social tant pel Règim General com els diferents Règims Especials. Els serveis que oferim als nostres clients són: tramitació d'altes, variacions i baixes de treballadors i empreses a la Seguretat Social. També ens fem càrrec dels expedients de baixes per malaltia, accident, jubilacions, invalidesa provisional i definitiva, viduïtat, orfandat, atur, etc...


CONTRACTACIÓ LABORAL

A Estudi Jurídic Econòmic confeccionem els següents documents: rebuts salarials, butlletins de cotització a la Seguretat Social, resums comptables de les nòmines, certificats d'empreses, etc.

Estudiem i analitzem la modalitat més adequada de contractació de treballadors així com també gestionem la comunicació de pròrrogues i avisos de finalització de contracte.

Planifiquem i dissenyem estructures de retribució de directius i empleats.


SELECCIÓ PERSONAL

Posem a la disposició de les empreses interessades en incorporar personal, el serveis de preselecció, de selecció de candidats i d'avaluació.

Servei de preselecció.- Un cop definit el perfil dels candidats i les característiques del lloc de treball a cobrir, preseleccionem els candidats a partir de diverses borses de treball i d'anuncis a la premsa. Entreguem a l'empresa sol.licitant un mínim de 5 CV que s'ajustin a la demanda realitzada i que comptin amb la conformitat dels possibles candidats.

Servei de selecció.- Un cop definit el perfil dels candidats i les característiques del lloc de treball a cobrir, cerquem els candidats a partir de diverses borses de treball i d'anuncis a la premsa. Entrevistem als candidats per dictaminar els seus punts forts i febles en relació al lloc de treball a cobrir així com les variables de formació. Realitzem l'anàlisi psicomètric general i específic, així com l'anàlisi de la trajectòria i coneixements professionals.Realitzem l'avaluació final dels possibles candidats i ens reunim amb l'empresa per comentar els perfils preseleccionats per tal d'ajustar i poder presentar els tres millors candidats. Acabem donant suport i seguiment del procés de selecció final per part de l'empresa sol.licitant.


PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

Estudi Jurídic Econòmic, amb la voluntat de col.laborar en la protecció de la seguretat i salut dels treballadors mitjançant la prevenció dels riscos derivats del seu treball, posa a disposició de les empreses els els seus serveis per a assessorar i assistir a l'empresari.

Tenim convenis de col.laboració amb els més importants Serveis de Prevenció Aliens, mitjançant els quals donem assessorament i recolzament a l'empresa en el desenvolupament de les actuacions en matèria preventiva previstes a la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, en funció dels tipus de risc en ella existents i en el relatiu a:

Disseny, aplicació i coordinació dels plans i programes d'actuació preventiva.
Avaluació dels factors de risc que puguin afectar a la seguretat i la salut dels treballadors.
Determinació de prioritats en l'adopció de les mesures preventives adequades i vigilància de la seva eficàcia.
Informació i formació dels treballadors.
Prestació de primers auxilis i plans d'emergència.
Vigilància de la salud dels treballadors en relació amb els riscos derivats del treball.


AUDITORIA LABORAL


Aquesta auditoria es refereix a una activitat específica de l'àrea de personal, els instruments de gestió social o conjunt d'activitats i procediments que per la seva interrelació requereixin un tractament integrat.


ORGANITZACIÓ DE TREBALL


Efectuem l'anàlisi, descripció i valoració sobre els llocs de treball, fixació de plantilles, reclutament, admissió, classificació i promoció de personal, horaris i torns de treball.

 

 
Instal·lacions

 

  web creat per argus.net TECNOLOGIA CREATIVA